ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 โดยจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพ(พ.ศ. 2562) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(พ.ศ.2563)

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จึงได้ประกาศผลการเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดดังนี้…