ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนรต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด (พ้นสภาพ) ปีการศึกษา 2/2566 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนรต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด (พ้นสภาพ) ปีการศึกษา 2/2566 ตามรายละเอียดดังนี้