นางภาดี ขุนนนท์

นางภาดี  ขุนนนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวอัญชลี จันทร์มา

นางสาวอัญชลี จันทร์มา

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวเรวดี อะมินรัมย์

นางสาวเรวดี อะมินรัมย์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางจรินทร์พร  อิงโชติศักดิ์

นางจรินทร์พร อิงโชติศักดิ์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวอาภัสรา สังขวาสี

นางสาวอาภัสรา สังขวาสี

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายสฤษดิ์ เกิดสันเทียะ

นายสฤษดิ์ เกิดสันเทียะ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

สายสนับสนุน


นางสาวกรวดี คล้ายขำ

นางสาวกรวดี คล้ายขำ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวน้ำฝน จำปาทอง

นางสาวน้ำฝน จำปาทอง

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสีนวล อุทสาร

นางสีนวล อุทสาร

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางนรมน  แสงน้อย

นางนรมน แสงน้อย

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี