นายวัฒนพงศ์ ทรงประดิษฐ์

นายวัฒนพงศ์ ทรงประดิษฐ์

ครู ฝ่ายปกครองและสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

นางสาวสายสวาท ตันเยี่ยม

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นายธนกฤต แดงบางดำ

นายธนกฤต แดงบางดำ

หัวหน้างานปกครอง
นางสุภาภรณ์ อินทรา

นางสุภาภรณ์ อินทรา

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

สายสนับสนุน


นางประไพพิศ สังข์แก้ว

นางประไพพิศ สังข์แก้ว

เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายธีระวัฒน์ ศรีจักร์

นายธีระวัฒน์ ศรีจักร์

เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายจำนงค์ สงทาน

นายจำนงค์ สงทาน

เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวกาญจนา สุมังคลานุรักษ์

นางสาวกาญจนา สุมังคลานุรักษ์

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา