นายพินิจ พฤกษา

นายพินิจ พฤกษา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน

ครู

นางสาวปราณปรียา  พวงธรรม

นางสาวปราณปรียา  พวงธรรม

ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน

ครู

นางสาวกนกกาญจน์ โพนะทา

นางสาวกนกกาญจน์ โพนะทา

ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน

พนักงานราชการ(ครู)

นายอนุชิต กลับประสิทธิ์

นายอนุชิต กลับประสิทธิ์

ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน

ครูพิเศษ