ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องยื่นความจำนงประมูลจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เรื่อง ยื่นความจำนงประมูลจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ด้วยวิทยาลัยเทคนิดดอนเมือง มีความประสงค์จะจัดหาร้านจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม เพื่อจำหน่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ภายในวิทยาลัยฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้