นายอุเทน จันทร์ขวาง

นายอุเทน จันทร์ขวาง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ครู

นายธนกฤต แดงบางดำ

นายธนกฤต แดงบางดำ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ครู

นายพชฤพล   ใจเย็น

นายพชฤพล   ใจเย็น

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ครูผู้ช่วย

นายพิพัฒน์  วงค์ขันธ์

นายพิพัฒน์  วงค์ขันธ์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ครูผู้ช่วย

นายอานนท์  อ่ำเจริญ

นายอานนท์  อ่ำเจริญ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ครูผู้ช่วย

นายรัฐฉัตร  จันทป

นายรัฐฉัตร  จันทป

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ครูผู้ช่วย

นายสุริยา สีไพร

นายสุริยา สีไพร

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ครูพิเศษ

นายนิรันดร์ แหวนทอง

นายนิรันดร์ แหวนทอง

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ครูพิเศษ