สีเทา – ทอง

  • สีเทา หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา
  • สีทอง หมายถึง สถานศึกษาคุณธรรม 
  • สีเทา-ทอง หมายถึง ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเป็นผู้มีความเจริญทางสติปัญญาและมีคุณธรรม