นางสาวธัญยรัตม์ สุริยวรากุล

หัวหน้าแผนกวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ครู คศ.2

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวอัญชลี จันทร์มา

วิทยาศาสตร์

ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ อินทรา

วิทยาศาสตร์

พนักงานการ(ครู)

นางภาวดี บัวศรี

วิทยาศาสตร์

ครูพิเศษ


หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกพร วงศ์วีระไพบูลย์

ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณยภา คิดดี

ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิดา เดชะคำภู

ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชนากานต์ อุดมอานุภาพสุข

ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

ครูพิเศษ


หมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวอาภัสรา สังขวาสี

สาขาวิชาสังคมศึกษา

ครูผู้ช่วย

นายชนินทร์  ภมราภินันท์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

ครูพิเศษ

นางสาวชลธิชา สุนทรรัตน์

สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชากฎหมาย)

ครูพิเศษ


หมวดวิชาภาษาไทย

นางสาวสาวิตรี คุณหงษ์

สาขาวิชาภาษาไทย

ครู

นางสาวรุ่งนภา  กาหาวงศ์

สาขาวิชาภาษาไทย

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐวรา หมวกกลั่น

สาขาวิชาภาษาไทย

ครูพิเศษ


หมวดวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐกานต์  เทวะโลก

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา ภู่หลำ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ครูผู้ช่วย


หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายฉันทิศ  โสภาจารย์

สาขาวิชาสุขศึกษา

ครูผู้ช่วย