นายเดชาชัย  วรรณศิลป์

นายเดชาชัย  วรรณศิลป์

หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

ครู

นายคมกฤช วงษ์ภพ

นายคมกฤช วงษ์ภพ

ครูแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

ครู

นางสาวพรรัตน์ เรืองเสรี

นางสาวพรรัตน์ เรืองเสรี

ครูแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

ครูพิเศษ

นางสาวพัสรียา อ่วมคำ

นางสาวพัสรียา อ่วมคำ

ครูแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

ครูพิเศษ

นายสหภาพ หาญเวช

นายสหภาพ หาญเวช

ครูแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

ครูพิเศษ