นางสาวภัทราวรรณ  ยิ่งภิญโญ

นางสาวภัทราวรรณ ยิ่งภิญโญ

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน

ครู