นายไพโรจน์ ชาละวัน

นายไพโรจน์ ชาละวัน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธา

ครู

นายสิทธิชาติ กุมุท

นายสิทธิชาติ กุมุท

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ครู

นายวรท  บุญสิงห์

นายวรท  บุญสิงห์

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ครู

นายพิทักษ์  ไชยเพชร

นายพิทักษ์  ไชยเพชร

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ครู

นางสาวรัตนาภรณ์  กองวงศ์

นางสาวรัตนาภรณ์  กองวงศ์

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ครู

นายพงศ์ภัค  พรหมประเสริฐ

นายพงศ์ภัค  พรหมประเสริฐ

ครูแผนกวิชาโยธา

ครู

นางสาวกุลธิดา  ทองนวด

นางสาวกุลธิดา  ทองนวด

ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ครูพิเศษ