นางสายชล เชตมี

นางสายชล เชตมี

หัวหน้าแผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

ครู

นางสาวกมลาศิริ ภูเวช

นางสาวกมลาศิริ ภูเวช

ครูแผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

ครู

นายประเสริฐ  ธงไชย

นายประเสริฐ  ธงไชย

ครูแผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

ครูพิเศษ