นางสาวกินิภา รสจันทร์

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครู คศ.2

นางจรินทร์พร อิงโชติศักดิ์

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครู คศ.

นางสาวสุกัญญา ปิ่นมุข

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครู

นางสาวเรวดี  อะมินรัมย์

นางสาวเรวดี  อะมินรัมย์

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครูผู้ช่วย

นายศตวรรษ  อัคฮาด

นายศตวรรษ  อัคฮาด

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครูผู้ช่วย

นายณรงค์เดช  ชัยเดชะ

นายณรงค์เดช  ชัยเดชะ

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ครูผู้ช่วย