นายธวัชชัย ภัทรธนวดี

นายธวัชชัย ภัทรธนวดี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครู

นายอัฏฐวัฒน์ กฤตยาเจริญพงศ์

นายอัฏฐวัฒน์ กฤตยาเจริญพงศ์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครู

นางสาวภัทราวรรณ ไกรกิจราษฎร์

นางสาวภัทราวรรณ ไกรกิจราษฎร์

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูพิเศษ

นางสาวจิตราภรณ์  น้อยสมบัติ

นางสาวจิตราภรณ์  น้อยสมบัติ

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูพิเศษ

สิบเอก ณรงค์พล ทองพันชั่ง

สิบเอก ณรงค์พล ทองพันชั่ง

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครู

นางสาวสุพรรณษา  บุญชื่น

นางสาวสุพรรณษา  บุญชื่น

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูพิเศษ

นายสำเริง รัตนเถรา

นายสำเริง รัตนเถรา

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูพิเศษ

นายธนวัฒน์ ชูนิล

นายธนวัฒน์ ชูนิล

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูพิเศษ

นายอภิวัฒน์ ไชยศิลป

นายอภิวัฒน์ ไชยศิลป

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครู

นายภูเบศร์ อินทร์ผิว

นายภูเบศร์ อินทร์ผิว

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ครูพิเศษ