นายพลวัฒน์ โชติประดิษฐ์

นายพลวัฒน์ โชติประดิษฐ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครู

นายสฤษดิ์ เกิดสันเทียะ

นายสฤษดิ์ เกิดสันเทียะ

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครู

นางเยาวเรศ จินดารมย์

นางเยาวเรศ จินดารมย์

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครู

นายณัฐพล ควรสง่า

นายณัฐพล ควรสง่า

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครู

นางสาวกมลนิตย์ ทองสมเพียร

นางสาวกมลนิตย์ ทองสมเพียร

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครู

นางสาวพชร ไชยทองสุก

นางสาวพชร ไชยทองสุก

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครู

นางสวิณีย์ ภูขำ

นางสวิณีย์ ภูขำ

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครู