ลำดับที่

รายนาม

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง


1

นายสถิต พราหมณนันท์

ม.ค. 2522 – ก.ย. 2529

2

นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจ

ต.ค. 2529 – ก.ย. 2530

3

นายนิสิต ศรีศัมภุวงศ์

ต.ค. 2530 – ก.พ. 2539

4

นายไพศาล สินลารัตน์

ก.พ. 2539 – พ.ย. 2539

พ.ค. 2540 – ก.ย. 2546

5

ว่าที่ ร.ต.ชิตวีร์ บุนนาค

ธ.ค. 2539 – พ.ค. 2540

6

นายไพศาล บุญรอด

พ.ย. 2546 – พ.ย. 2552

7

นายพิศ โนรี

พ.ย. 2552 – มิ.ย. 2553

8

นายวีระเดช เหลืองหิรัญ

มิ.ย. 2553 – มิ.ย. 2554

ธ.ค. 2554 – ธ.ค. 2555

9

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ เกษตรภิบาล

มิ.ย. 2554 – ธ.ค. 2554

10

นายเพิ่มสิน เฉยศิริ

28 ธ.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2558

11

นายณัชธร ทองดอนเปรียง

26 ต.ค. 2558 – 13 ก.ย. 2561

12

นายสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ

14 ก.ย. 2561 – 13 ธ.ค. 2561

13

นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์

14 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน