นายวิเชียร หงษ์จันอัด

นายวิเชียร หงษ์จันอัดง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครู

ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ ชัยสงคราม

ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ ชัยสงคราม

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครู

นายจักภพ  โตนันทวณิช

นายจักภพ  โตนันทวณิช

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครูผู้ช่วย

นายทศพล ภูอาศัย

นายทศพล ภูอาศัย

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล สังข์ทอง

นายอรรถพล สังข์ทอง

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยพร ตองอ่อน

นางสาวธันยพร ตองอ่อน

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครูพิเศษ