นางสาวอาฑิตยา คงอุ่น

นางสาวอาฑิตยา คงอุ่น

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

ครู

นางอรสาพัชร์ โอยามะ

นางอรสาพัชร์ โอยามะ

ครูแผนกวิชาการโรงแรม

ครู

นางสาวพรทิวาห์ สารมะโน

นางสาวพรทิวาห์ สารมะโน

ครูแผนกวิชาการโรงแรม

ครูพิเศษ