เอกลักษณ์

“มีความเป็นเลิศด้านอากาศยาน ก้าวหน้าทวิภาคี สร้างคนดีวิถีพุทธ”

อัตลักษณ์

“ทักษะดี มีคุณธรรมจริยธรรม”

คุณธรรมอัตลักษณ์

“มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา”