นายวัฒนพงศ์ ทรงประดิษฐ์

นายวัฒนพงศ์ ทรงประดิษฐ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

ครู

นายพินิจ พฤกษา

นายพินิจ พฤกษา

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

ครู

นายภาณุพันธ์ บัวงาม

นายภาณุพันธ์ บัวงาม

ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

ครูพิเศษ