นางสาวอังศุวี หาญประโคน

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

ครู คศ.2

นางสาวสายสวาท ตันเยี่ยม

ครูแผนกวิชาการตลาด

ครูผู้ช่วย