นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์

นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางบุศรา มาแสวง

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายศตวรรษ  อัคฮาด

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวอาภัสรา สังขวาสี

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวนงลักษณ์ จันณรงค์

หัวหหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวชลธิชา สุนทรรัตน์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สายสนับสนุน


501009 นางเทียนทอง บัวลาด (จ.ผป)

นางเทียนทอง บัวลาด

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวธัณศิณี สว่างแจ้ง

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
20204 นางสาวศุจิกา เพชรล้ำ (วิจัย)

นางสาวศุจิกา เพชรล้ำ

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์