ปรัชญาวิทยาลัย

“บริการเด่น คิดเป็น ทำได้ ใฝ่คุณธรรม”

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานสากล

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

สืบสานพระราชปณิธานสร้างคนดีวิถีพุทธแก่บ้านเมือง 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานสากล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ

3. สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาสายวิชาชีพ ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาและสถานศึกษาวิถีพุทธ จัดรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

4. สร้างพลังความร่วมมือที่เข้มแข็งภายในและภายนอก ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและต่างประเทศ

5. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร การเงิน พัสดุ และการบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมความก้าวหน้าสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา