นายสุริยา เผด็จศึก

นายสุริยา  เผด็จศึก

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสุภาภรณ์ อินทรา

นางสุภาภรณ์ อินทรา

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวสาวิตรี คุณหงษ์

นางสาวสาวิตรี คุณหงษ์

หัวหน้างานบุคลากร
นางสาววิชุดา  พลเสนา

นางสาววิชุดา พลเสนา

หัวหน้างานการเงิน
นางสาวทิพย์จุพา อนาวงศ์

นางสาวทิพย์จุพา อนาวงศ์

หัวหน้างานบัญชี
นางสาวสุกัญญา ปิ่นมุข

นางสาวสุกัญญา ปิ่นมุข

หัวหน้างานพัสดุ
นายสิทธิชาติ กุมุท

นายสิทธิชาติ กุมุท

หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายพร้อมพงศ์ อ๋องสกุล

นายพร้อมพงศ์ อ๋องสกุล

หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวภัทราวรรณ  ไกรกิจราษฏร์

นางสาวภัทราวรรณ ไกรกิจราษฏร์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

สายสนับสนุน


นางอุทุมพร สารการ

นางอุทุมพร สารการ

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสีนวล อุทสาร

นางสีนวล อุทสาร

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางธิดา หมวกกลั่น

นางธิดา หมวกกลั่น

เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นางสาวธนีศา ลาภประเสริฐ

นางสาวธนีศา ลาภประเสริฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
นางสาวธัญญา แหวนทอง

นางสาวธัญญา แหวนทอง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวธุวานนท์ ชุณห์ศรี

นางสาวธุวานนท์ ชุณห์ศรี

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายยอด เครือปิยะ

นายยอด เครือปิยะ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายมังกร สถาพร

นายมังกร สถาพร

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายเสน่ห์ มีวัฒนะ

นายเสน่ห์ มีวัฒนะ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายชาญ ไวยฤทธิ์

นายชาญ ไวยฤทธิ์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสมนึก กรรเชียง

นายสมนึก กรรเชียง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายประยุง มีอดทน

นายประยุง มีอดทน

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายนคร สถาพร

นายนคร สถาพร

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางเป้า สถาพร

นางเป้า สถาพร

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางเสริฐศรี ใจหลัก

นางเสริฐศรี ใจหลัก

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางพรชนัน สุวรรณ์

นางพรชนัน สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวณัฐวรา หมวกกลั่น

นางสาวณัฐวรา หมวกกลั่น

ครูช่วยงานทะเบียน
นายไพบูลย์ บัวลาด

นายไพบูลย์ บัวลาด

พนักงานขับรถยนต์