นางอรุณี มีสัจ

นางอรุณี มีสัจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายพงศ์ภัค  พรหมประเสริฐ

นายพงศ์ภัค  พรหมประเสริฐ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวกมลาศิริ ภูเวช

นางสาวกมลาศิริ ภูเวช

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวณัฐกานต์  เทวะโลก

นางสาวณัฐกานต์  เทวะโลก

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
สิบเอก ณรงค์พล ทองพันชั่ง

สิบเอก ณรงค์พล ทองพันชั่ง

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

สายสนับสนุน


นายรณกฤต จิรนนทิพร

นายรณกฤต จิรนนทิพร

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวเรวดี เหมือนสินธุ์

นางสาวเรวดี เหมือนสินธุ์

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา