นายธนัสถ์ เทพพิทักษ์

นายธนัสถ์ เทพพิทักษ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ครู

ว่าที่ ร.ต.พงศธร สุริยวรากุล

ว่าที่ ร.ต.พงศธร สุริยวรากุล

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลห

ครู

นายกฤษดา  สุขพืชกิจ

นายกฤษดา  สุขพืชกิจ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลห

ครู